1.0.1 / July 18, 2018
(2.8/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Team Rotjeknor has chosen you to be their new team member! Likeanyother super hero, you will have to train to stay strong, smartandtough!You do this by completing assignments in the city.Sometimesby physically climbing onto stuff, sometimes by thinkinghard orbeing very brave.The map of Rotterdam shows snacks,well-knownbuildings and training locations.Walk over to a snack ortraininglocation. To do this, use the map and compass in theapp.The mapshows well-known buildings to make sure you know whereyou are.Walkover a snack to collect snack points. The more snacksyou collect,the more badges you can win.Walk over a traininglocation tocomplete a training assignment. After completing thisassignment,you might win a badge.Collect as many snacks andcomplete as manytraining assignments as you can!

App Information Rotjeknor

Gemeente Rotterdam Show More...

Rotterdampas 2.7.4 APK
Met de Rotterdampas doe je een jaar lang meer dan 750 leuke dingen,gratis of met korting. Met de app heb je alle acties bij de hand,ontdek je welke bij jou in de buurt zijn, maak je persoonlijkewensenlijstjes en zie je hoeveel je met jouw pasgebruik al bespaardhebt. De Rotterdampas is de leukste kortingspas van regioRotterdam. Alleen op vertoon van je pas krijg je gratis entree ofkorting bij alle partners van de Rotterdampas. With the RotterdamPass you do a year more than 750 fun stuff, free or discounted.With the app you have all the actions at hand, you will discoverwhat are your area, make your personal wish lists and you see howmuch you have saved with your pasgebruik. The Rotterdam is the bestholiday gift from Rotterdam region. Just show your pass, you getfree admission or discounts at all the partners of the Rotterdam.
Rotjeknor 1.0.1 APK
Team Rotjeknor has chosen you to be their new team member! Likeanyother super hero, you will have to train to stay strong, smartandtough!You do this by completing assignments in the city.Sometimesby physically climbing onto stuff, sometimes by thinkinghard orbeing very brave.The map of Rotterdam shows snacks,well-knownbuildings and training locations.Walk over to a snack ortraininglocation. To do this, use the map and compass in theapp.The mapshows well-known buildings to make sure you know whereyou are.Walkover a snack to collect snack points. The more snacksyou collect,the more badges you can win.Walk over a traininglocation tocomplete a training assignment. After completing thisassignment,you might win a badge.Collect as many snacks andcomplete as manytraining assignments as you can!
StopApp 1.1.5 APK
Heb jij ook last van seksuele straatintimidatie, oftewel pikpraatinRotterdam? Wij willen het graag weten want dan kunnen weactieondernemen om de straat weer veiliger te maken. Deze Stop Appbiedtiedereen in Rotterdam de mogelijkheid om dit eenvoudig, veiligenanoniem te melden. Last van ‘pikpraat’ in Rotterdam? - Meldhetdirect met één klik op je telefoon. - Meldingen in Rotterdamwordenmet je locatie direct doorgestuurd naar de gemeenteRotterdam. -Help ons en voeg extra informatie aan je melding toe,zoals hetaantal daders en wat er is gezegd of gebeurd. Je blijftaltijdanoniem. - Op basis van de meldingen wordt in kaart gebrachtopwelke locaties en tijdstippen ‘pikpraat’ het meest voorkomt. -Opbasis van die informatie komt de gemeente Rotterdam in actietegendaders. - Achteraf melden kan ook, door op de kaart eenlocatie tekiezen. Do you also suffer from sexual street harassment,orpikpraat in Rotterdam? We would like to know, because then wecantake action to make the streets safe again. Stop this Appprovideseveryone in Rotterdam the opportunity to report it simple,secureand anonymous. Last of 'pikpraat in Rotterdam? - Reportdirectlywith one click on your phone. - Reports in Rotterdam arelocationsent directly to the city of Rotterdam. - Help us and addextrainformation to your report, such as the number of offendersandwhat was said or done. You always remain anonymous. - On thebasisof the messages is mapped on which locations and times'pikpraat'is most prevalent. - Based on this information, themunicipality ofRotterdam in action against perpetrators. -Afterwards report can,by choosing a location on the map.
Rotterdam Aan de slag! 1.3.2 APK
De gemeente Rotterdam onderhoudt de buitenruimte en dat betekentdater altijd wel een project, zoals rioolvervanging of de aanlegvaneen nieuwe speelplaats, loopt bij u in de buurt. Deze app helptu opde hoogte te blijven van de werkzaamheden in uw wijk. En ukunt eenvraag of opmerking sturen of via pushberichten het laatstenieuwsontvangen. De app beslaat nu nog alleen de wijken KralingenenCrooswijk. Als dit succesvol blijkt, worden projecten uitheelRotterdam gefaseerd in de app opgenomen. The municipalityofRotterdam maintains the outdoor space and that means that thereisalways a project, such as sewer replacement or the constructionofa new playground, running in your neighborhood. This app helpsyouto stay informed about the work in your neighborhood. And youcansend a question or comment or receive the latest news viapushmessages. The app now covers only the districts KralingenandCrooswijk. If successful, projects from all over Rotterdam willbeincluded in the app in phases.
Loading...